Støtteordning

Støtteordning for Sjøvett og Kystkultur

Informasjon:

Neste søknadsfrist: 01.02.2019


Regelverk:


Dokument:Flekkerøy Båtforenings støtteordning for Sjøvett og Kystkultur.Revisjon:02

Status:02 –Innstilling fra styretDato:16.02.2016

REGELVERK FOR ORDNINGEN


1.

Formålet med ordningen

Formålet med ordningen er å øke oppmerksomheten på Sjøvett og Kystkultur blant barn og ungdom på Flekkerøy.

Så lenge Flekkerøy Båtforening ikke har eget opplegg spesielt rettet mot barn og ungdom, kan det gis økonomisk støtte til denne type aktiviteter lokalt.


2.

Tildelingskriterier og forutsetninger

Økonomisk støtte tildeles etter søknad til lag og foreninger på Flekkerøy som oppfyller intensjonene i ordningen. Støtte skal i hovedak gjelde aktiviteter eller prosjekt som har hovedfokus på sjøvett, sikkerhet til sjøs, båtvett, sikker bruk av båt eller andre forhold vedrørende ferdsel på og ved sjøen.

Styret kan godkjenne støtte til delvis finansiering av enkelt investeringer der dette er naturlig for laget/foreningens gjennomføring av ønsket aktivitet.

Ordningen om støtte gjelder lag og foreninger basert på Flekkerøy.

 

Budsjett for aktivitet det søkes tilskudd til skal vedlegges søknaden.


Det skal ikke gis uspesifisert driftsstøtte eller liknende åpne tilskudd.


Det skal kun utbetales støtte dersom FBF går med overskudd.3.

Kunngjøring

Ordningen kunngjøres i lokalavis og på FBF's egne nettsider

Kunngjøring skjer før årsskifte med søknadsfrist før årsmøtet i februar.


4.

Søknadsbehandling, tilskuddsstørrelse

Søknader vurderes av styret som lager en innstilling som igjen legges frem for Årsmøtet til godkjenning av utbetaling og endelig fordeling.

Utbetaling er begrenset oppad til 10.000,- totalt pr. år.


5.

Evaluering

Styret vurderer evaluering av tilskudd.

Ved 2.gangs søknad om tilskudd skal det vedlegges rapport på bruk av tidligere tildelte midler.

Ordningen om tilskudd evalueres hvert år av styret basert på innkomne søknader og økonomisk status for FBF.•


Copyright Flekkerøy Båtforening © All Rights Reserved - Org. nr. 994 497 669