Årsmøte 2016

Årsmøte Referat 2016REFERAT ÅRSMØTE 2016 Dato: 17.02.2016


1  Lennart ønsket velkommen på vegne av den fraværende formannen og dagsorden ble lagt

    frem, ingen kommentarer til denne. Det er 20 fremmøtte inkludert styret.


2 Valg av møteleder: Tommy olsen.


3 Valg av referent: Lennart Magnussen.


4 Valg av 2 delegater til å signere protokoll: Jarl Abrahamsen og Arild Salvesen.


5 Årsberetning ble lest opp av sekretæren. Godkjent uten anmerkninger.


6 Regnskap: Dette ble presentert av Kasserer Marit Guttormsen. Årsmøtet godkjenner

regnskapet uten øvrige kommentarer.


7 Redegjørelse for leie av Båtly. Priser er justert også i år, dette ble presentert for årsmøtet

og begrunnet med at vår leie er betydelig lavere enn andre det kan sammmenliknes med.

Prisjusteringen er ikke tilbakevirkende for inngåtte avtaler.


8 Informasjon om samarbeid med Grøntgruppa og Flekkerøy Vel. Kort informert om vårt

fokus på Sudredalen og nå også Gamleøya. Saken med flytebrygge i Kjøgebukta har fått

motstand pga frykt for privatisering av området. Styret fortsetter å jobbe for å få til en

prøveordning til sommeren.


9 Oppussing av Båtly, utvendig. Yrkesskolen har ikke mulighettil å gjøre dette i år pga

elevtallet. Styret har bestilt en tilstandsrapport for bygget. Videre plan for oppussing

legges når tilstandsrapporten foreligger.


10 Arrangementer: Fiskekonkurranse og Båtutstyrsmesse skal kjøres som vanlig, men dato

er ikke bestemt. Høstfest og Danmarkstur vil også bli forsøkt arrangert.


11 Forslag om støtteordning til lag og foreninger på øya. Forslaget ble presentert og det ble

kort diskutert. Et argument mot var at det ikke var naturlig bl.a. siden kontigenten ble satt

opp i fjor. Etter en diskusjon ble det avholdt skriftlig avstemning. Resultatet var 12

stemmer for og 8 stemmer mot. Forslaget ble dermed vedtatt. Retningslinjer er vedlagt.


12 Valg:

2 på valg. Bjørn og Andreas tok gjenvalg. Det var ingen andre kandidater og begge ble gjenvalgt ved

akklamasjon. De øvrige i styret har ett år igjen.


Det nye styret består av:

Bjørn Mossestad, Tommy Olsen, Lennart Magnussen, Tor Ramse, Andreas Magnussen, Jarl Abrahamsen,

Bent Martinsen. Marit Guttormsen går inn i styret igjen som kasserer/ ekstraordinært styremedlem da det ikke har lykkes å finne ny kasserer.


Arrangementkomiteen er uforandret, bortsett fra Marit som nå er gått over til styret, og består av Bente,

Monica, Johanne, kjell og Inge Jarl.

Valgkomiteen består av Jørn Inge Jakobsen som har ett år igjen.


Formann: Bjørn Mossestad

Kasserer: Marit Guttormsen

Sekretær: Lennart Magnussen


Styremedlemmer: Tommy Olsen, Tor Olav Ramse, Jarl Abrahamsen, Bent Martinsen


Arrangement komite: Bente Olsen, Monica Lyngroth, Inge Jarl Jakobsen, Johanne Kristiansen, Kjell Vadseth


Utleie av klubbhuset: Grete Liane tlf. 381 00 409 / 99767859 Krana på Alsvig brygge: Inge Jarl 907 95 432


13 Diverse:

 Spørsmål angående rabattkort på diesel. Ønske om bedre rabatt ordning. Styret jobber videre med

dette. KMK har en god avtale, og vi prøver å få til det samme.

 Avtale om bruksrett på Alsvig brygge (Forsvarets eiendom gnr. 1/598 ) er forlenget frem til

01.01.2030. Signert avtale er mottatt. Dette til gledelig orientering.

14 Avslutning. Årsmøtet avsluttes, utkast til protokoll signeres. Takk for fremmøtet.


Merknad:

Referentens utkast til protokoll er signert av Jarl Abrahamsen og Arild Salvesen.

Referatet er gyldig i elektronisk utgave med kopi av signert kladd vedlagt.


Åshavn 19.02.2016

Lennart Magnussen

Referent

Copyright Flekkerøy Båtforening © All Rights Reserved - Org. nr. 994 497 669