Reglement for Båthavner

REGLEMENT FOR FBF BÅTHAVNER OG SMÅBÅTHAVNUTVALG


Revidert: 2015


1.

Det er åpent for alle medlemmer i FBF å leie båtplass i FBF båthavns anleggene på Flekkerøy. Båteiere som er fastboende på Flekkerøy er fortrinnsberettiget til å opprette nye leieforhold dersom det i perioder er mangel på ledige båtplasser. Dette også grunnet manglende parkering etc.


2.

Den som leier en båtplass har rett til å videreføre leieforholdet til samme plass inntil leietaker selv sier opp leieforholdet, med mindre leieforholdet misligholdes eller det er nødvendig av hensyn til forsvarlig drift av båthavnene.  En båtplass kan ikke selges, arves, bortlånes eller på annen måte overdras til disposisjon for andre enn registrert båtplassleier. Se også punkt 6,e.


3.

Sesongleien fastsettes av styret.


4.

Båtplassleietakers plikter:


Båtplassleietakerne har plikt til å holde oppsyn med egne båter og eventuelt flytte disse dersom det oppstår situasjoner hvor det er fare for at brygger og/eller fortøyningsanordninger kan svikte. Båtplassleietakere har også plikt til å kontrollere at den tildelte plassen er egnet for deres båt, særlig med tanke på vær, vind og strømforhold. Se også Fortøyningsbestemmelser.Pkt.9


5. Båtsesongen, båtplassen og båtplassavgiften


a) Båtsesongen er tidsrommet 01.04. – 31.10.  I båtsesongen skal båtplassene i utgangspunktet være tilgjengelige for båtplasseierne.


b) Båthavnene kan helt eller delvis avsperres for bruk eller ferdsel for en periode dersom reparasjon av skader, nødvendig oppgradering/vedlikehold eller uforutsette hendelser gjør dette nødvendig. Slik avkortning av båtsesongen medfører ikke refusjon av innbetalt avgift.


c) Sesongleien refererer seg til båtsesongen og fastsettes av styret. Sesongleien fastsettes for den brutto båtplassbredde (bryggebredde) som leies ut. I spesielle tilfeller fastsettes båtplassens størrelse ut fra andre kriterier. Brutto båtplassbredde (bryggebredde) måles i meter.


d) Aktive leieforhold må sies opp innen forfallsdatoen på faktura av båtplass. Leieforhold som sies opp etter dette får ingen sesongleie tilbakeført.


e) Leieforhold som opprettes i vintersesongen bregnes etter egen prisliste. Deretter vanlig leie.


6 Leiebetingelser

a) Dersom en båtplass skal disponeres av flere personer som eier felles båt, må båtplassleieren informere FBF om dette. Båtplass- eier må være registrert som eier av båten i sentralt båtregister og eie minimum 20% av båten. Båtplasser som ikke blir benyttet vil bli regnet som bortleid og vil derved bli oppsagt om denne står ubrukt 3 sesonger innenfor en 10 års periode. Dette gjelder så lenge vi har folk på venteliste.


b) Dersom båtplassleieren eier flere båter som skal benytte plassen, må båtplassleieren informere

FBF om dette.


c) Alle med båtplass plikter å merke båten med godt synlig kjenningstegn. Alle båter skal være registrert i det sentrale båtregisteret. Unntak ved små joller.  Eier av båtplass plikter å gi FBF tilgang til registeret. Endringer skal meddeles FBF straks.


d) Ingen båteiere har krav på større plass ved overgang til større båt.


e) FBF kan forlange omplassering av båter når dette er nødvendig for å få en hensiktsmessig plassering av disse eller når ekstraordinært vedlikehold eller spesielle forhold gjør dette nødvendig.


f) Dersom en båtplassleier ikke selv skal benytte sin båtplass, kan han anmode FBF om å fremleie plassen. Båtplassleier vil få refundert leien minus et administrasjonsgebyr på 300,- kroner dersom FBF får fremleid plassen før 01.08. Før fremleie kan avtales, må full leie være innbetalt av båtplassleier. Fremleie tillates kun gjennom FBF og kun for tre sesonger innenfor en 10 års periode.


g) FBF har etter avtale med båtplassleieren, anledning til å benytte utleide båtplasser som gjesteplasser for båtturister dersom ikke leieren selv benytter disse i deler av sesongen. Ved bruk som gjesteplass, refunderes ikke innbetalt avgift.


h) Dersom hele eller deler av sesongleien ikke innbetales innen forfall på første purring, sies båtplassen opp uten ytterligere varsel.


i)Dersom en båtplass med fast leieforhold faller bort på grunn av omregulering eller ombygging, har leietaker fortrinnsrett til ny plass av samme type så snart slik blir ledig.


7  vinterfortøyning


a) Skade som måtte oppstå på båtene forårsaket av brygger og fortøyningsanordninger, samt Skade som skyldes hendelige uhell må dekkes av

båteier selv, eller av dennes båtforsikring.

Sesongen er 01.11-31.03


Båtplassleietakerne har plikt til å holde oppsyn med egne båter og eventuelt flytte disse dersom det oppstår situasjoner hvor det er fare for at brygger og/eller fortøyningsanordninger kan svikte.


b) Vederlaget for vinterfortøyning fastsettes av FBF og beregnes etter båtens/ båtplassens størrelse.


8 Strøm og vann


a)Leietakere har generelt fri tilgang til strøm og vann i  sommersesongen. På grunn av vannmåler skal ikke vannet i havnene sløses med eller brukes til lek. Strøm er begrenset og ved stort forbruk kan man måtte betale. Spesielt med ovner vinterstid. Måler blir avlest årlig


9 Fortøyningsbestemmelser


a) Båtene skal fortøyes forsvarlig slik at det ikke oppstår skader på båter eller anlegg. Rykkdempere skal benyttes på fortøyningene for å forhindre skade på brygger og utriggere. Båteier kan holdes ansvarlig for skader på FBF anlegg, dersom disse oppstår som følge av svikt eller brudd i båtenes fortøyninger og dette skyldes mangelfull fortøyning/ettersyn eller underdimensjonert fortøyningsutstyr.


b) Båtene må/ bør fortøyes med 2 fortøyninger forut og 2 akterut slik at båtene ligger mest mulig stabilt midt på båtplassen.


c) Båtene må utstyres med 2 – 3 fendere på hver side. Fenderne må være plassert slik at de hindrer direkte kontakt mellom båter eller mellom båter og utriggere.


d) Båtplassene er i utgangspunktet beregnet på fortøyning av en båt på hver plass. Dersom flere båter skal fortøyes samtidig på plassen, er dette kun tillatt når det ikke er til sjenanse for nabobåter eller båttrafikken for øvrig.


e) Når båtene fjernes fra båtplassene om høsten, må båteierne selv fjerne alle fortøyninger fra båtplassen, eventuelt må fortøyningstauene anbringes slik at de ikke fryser fast i isen.


Overnevnte regelverk vil bli revidert / endret etter behov.


Styret i FBFNOTAT:


TILDELINGSSYSTEM VED ÅSHAVN & «GAMLE ALSVIGA»


-revidert ihht nedenforstående vedtak i FBF 2015


Vedtak:

a)Tilbud om båtplass må aksepteres ved førstegangs tilbud. Manglende aksept medfører at søker/kunden fjernes fra vente-/byttelisten. Venteliste er kun for medlemmer i FBF.


b)Det vil være anledning til å fremleie båtplassen tre sesonger innen en 10 års periode gjennom FBF. Dersom plassen blir fremleid, får

kunden refundert innbetalt båtplassleie minus kroner 300,- i administrasjonsgebyr. Dersom det ikke oppnås fremleie av båtplassen, må kunden selv dekke leien.

Ikke benyttet plass regnes som fremleid og kommer herunder inn under samme regelverk (og plassen kan bli inndradd hvis den står tom 3 sesonger innenfor en 10 års periode)


c) Alle båtplasser blir omgjort til sesongplasser gjeldene i fra 2015 sesongen. Dem som fortsatt vil ha helårsplass må selv ta kontakt med FBF.

Vinterplasser tildeles etter først til mølla prinsippet for foreningens medlemmer.


Ventelister


Alle kunder  på ventelister hadde før muligheten til å sette seg opp på breddekategori ”fra – til” med 25 cm intervall. For eksempel fra 2.50 meter til 2.75 meter bredde. Det er ingen begrensning, så dette har medført at kundene satt seg opp på for eksempel 2.50 meter til 4.5 meter bredde. Begrunnelsen er at de vil kjøpe båt etter tildelt plass-størrelse, eller at de gjerne betaler for en plass som er for bred hvis det gir plass raskere.


Småbåthavnutvalget mente at alle kunder må avgrense sitt søk til hvilken bredde de ønsker å stå registrert på. For å operere med kun en venteliste, som gjengir riktig plass i køen, er man helt avhengig av at kundene kun kan velge en bredde.

Man setter seg på venteliste ved å sende skriftlig/mail henvendelse til FBF.

Forutsetningen for og stå på venteliste er gyldig medlemskap i FBF. Det kjøres separate lister for Åshavn og Gamle Alsviga.


Tildelingsprosedyre


Muligheten for å kunne avslå tilbudt plass to ganger og samtidig beholde sin plass på ventelisten er nå falt bort. Samtidig ønsker man en større omløpshastighet i listene og en bedre oversikt over reelle søkere.